PIT-8C online 2023 2024 jak rozliczyć, wzór, druk Zmiany w PIT-8C a PIT-37

W przypadku, gdy sprzedaliśmy akcje, musimy podać ich wartość sprzedaży. Jeśli natomiast nadal je posiadamy, musimy podać ich wartość na koniec roku podatkowego. Wartość akcji można sprawdzić na podstawie dokumentów, takich jak umowy sprzedaży lub raporty z naszego rachunku maklerskiego. Przychody, od których nie miały obowiązku pobrania zaliczki na podatek miały obowiązek sporządzić PIT 8C w formie elektronicznej do 28 lutego 2018 roku.

  • Od kilku lat sposób rozliczania podatku jest znacznie ułatwiony, a dane ze wszystkich formularzy PIT-8C pojawiają się automatycznie w Twoim rozliczeniu PIT-38 na rządowym portalu Twój e-PIT.
  • PIT-8C za dany rok należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego oraz samemu podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja) do końca lutego następnego roku podatkowego (przy elektronicznej wysyłce do urzędu).
  • Stratę podatnik ma możliwość rozliczyć wyłącznie w ramach źródła – kapitały pieniężne, przy czym w kolejnych latach możliwe jest odliczanie nie więcej niż 50% straty rocznie.
  • Nie należy wystawiać wielu PIT-8C osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów.

PIT-38 można rozliczyć na podstawie formularza PIT-8C, które wysyłają biura maklerskie z siedzibą na terytorium RP. Jeśli korzystamy z więcej niż jednego, to od każdego otrzymamy taki formularz. Na jego podstawie możemy obliczyć nasz bilans działań na giełdzie. Jeśli wyjdzie dodatni, należy odprowadzić od zysku podatek Belki.

Termin przekazywania PIT-8C za 2018 r.

Szczególnie ciekawy i często pomijany w kontekście dywidend jest przypadek „polskie konto, polska giełda, ale zagraniczna spółka”. Niewielu wie, że dywidenda wypłacana przez zagraniczną spółkę lub zagranicznego ETF-a notowanego na GPW nie jest rozliczana według polskiego prawa podatkowego. Oznacza to, że wymagane będzie rozliczenie podatku od takiej dywidendy własnoręcznie, czego niewykonanie jest częstym błędem nawet bardzo doświadczonych inwestorów, którzy zakładają, że dywidendy z polskiej giełdy są zawsze rozliczane automatycznie. Ale „nie samą dywidendą człowiek żyje”, więc w pozostałych przykładach rozliczymy także transakcje kupna i sprzedaży, a właściwie transakcje sprzedaży, bo to właśnie ona generuje obowiązek podatkowy (zysk) lub rozliczeniowy (strata). Przejdźmy do omówienia szczegółów transakcji, które rozliczymy w tym rozdziale.

  • W poniższej tabeli prezentuję Ci nasz roczny wynik z inwestycji na rynkach zagranicznych w walutach oryginalnych, czyli w obydwu przypadkach w dolarze amerykańskim, w którym notowany jest ETF IEDY oraz spółka General Electric.
  • Gdyby płatnik wystawił dwa PIT-8C w różnym brzmieniu płatnik powinien skorygować wyłącznie błędnie złożoną informację.
  • Zastanawiasz się, jak wypełnić PIT-38, a następnie go prawidłowo rozliczyć?
  • Jeśli korzystamy z więcej niż jednego, to od każdego otrzymamy taki formularz.

PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca stycznia (31 stycznia – w 2023 r.) do urzędu skarbowego, a do końca lutego (28 lutego w 2023 r.) roku następującego po rozliczanym roku podatkowym europejskie akcje: china data i brexit angst, aby ustawić dźwięk – podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi własną deklarację podatkową. Wysyłkę PIT-8C do urzędu skarbowego należy przeprowadzić wyłącznie elektronicznie. PIT-8C jak co roku przygotowują biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo.

Ministerstwo Finansów przygotowało PIT-36 i PIT-37 do rozliczeń PIT w 2024 roku

PIT-8C trafia do udziałowców i wspólników spółek handlowych, w związku z obrotem pozagiełdowym udziałami i akcjami. PIT-8C stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych na PIT-38, w którym wykazać należy kwoty ujęte na PIT-8C i obliczyć samodzielnie wartość należnego podatku. W przypadku podmiotów zagranicznych PIT-38 sporządza się samodzielnie, nie mają one bowiem obowiązku przesyłać PIt-8C w związku z zagranicznymi inwestycjami kapitałowymi.

Jeśli uzyskałeś zyski z tytułu lokat bankowych, oprocentowanych rachunków czy otwartych funduszy inwestycyjnych, nie musisz czekać na PIT 8C. Obowiązkiem zarządzających nimi instytucji jest bieżące odprowadzanie należnych podatków. Możliwość zredukowania należnego podatku Belki poprzez wykorzystanie straty z lat ubiegłych jest w Polsce takim drobnym „prezentem”, który zrobił inwestorom ustawodawca.

Jak wygląda rozliczenie PIT 8C z tytułu zysków kapitałowych

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przychodem jest cena, jaką określiłeś w umowie z kupującym. Jeśli jednak cena ta, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej akcji, to urząd skarbowy określi twój przychód uwzględniając wartość rynkową. W takiej sytuacji, podczas obliczania podatku bierzesz pod uwagę przychód określony przez urząd, a nie ten wykazany w umowie. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przez ciebie przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Jeżeli sprzedałeś akcje osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma ona obowiązku wystawiać tobie żadnej informacji.

Jeśli sprzedaliśmy akcje, musimy podać ich wartość sprzedaży. Wartość akcji można sprawdzić na podstawie różnych dokumentów, takich jak umowy trading futures jest lepszy, gdy zaczynasz z trading simulator sprzedaży lub raporty z rachunku maklerskiego. Dochód z akcji można obliczyć, odejmując od wartości sprzedaży koszty związane z ich nabyciem.

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) – poznaj zmiany!

PIT-8C jest składany w rocznym okresie rozliczeniowym. Formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego do końca stycznia następnego roku podatkowego. Natomiast podmiot sporządzający informację ma obowiązek dostarczenia danego formularza podatnikowi do końca lutego następnego roku podatkowego. Formularz ten należy złożyć do urzędu wyłącznie w formie elektronicznej. PIT-8C za dany rok należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego oraz samemu podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja) do końca lutego następnego roku podatkowego (przy elektronicznej wysyłce do urzędu). Alternatywą wysyłki elektronicznej jest dostarczenie PIT-8C do urzędu w wersji papierowej – wówczas termin na złożenie jest krótszy i należy to zrobić do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Stanowi on podstawę do wypełnienia PIT-38, na którego bazie obliczysz należny podatek Belki za dany rok i rozliczysz się z urzędem skarbowym. Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnicy otrzymują informację o przychodach na druku PIT-8C, jeżeli uzyskali przychody, od których podmioty wypłacające nie naliczyły i nie odprowadziły do fiskusa zaliczek na podatek dochodowy.

Rozliczamy zyski z zagranicznych giełd w PIT-38

W teorii zostanie ona uwzględniona w automatycznie za nas wypełnionym formularzu PIT-38 w systemie Twój e-PIT, ale pamiętaj, że uwzględnia on jedynie dokumenty PIT-8C otrzymane od polskich maklerów i Twoje przeszłe rozliczenia, więc warto ją również skontrolować. To w naszym interesie jako inwestorów jest dbanie o poprawne i kompletne rozliczenie swoich wyników inwestycyjnych, a ten wpis ma za zadanie tłumaczyć to kompleksowo, prosto i na przykładzie, by rozliczenie PIT-38 nie budziło już żadnych wątpliwości. Strat z giełdy nie odlicza się bowiem od swoich dochodów z pracy, jednak – jak później przeczytasz – można ich „użyć” do obniżenia swojej bazy do opodatkowania inwestycji w kolejnych latach inwestowania. W następnych kilku akapitach omówię podstawy dotyczące PIT-8C, które przydadzą się w zrozumieniu głównej części wpisu, w której krok po kroku wypełnimy PIT-38 dla konkretnych transakcjach na kilku światowych giełdach. Formularz PIT-38 wypełnia się zbiorczo dla wszystkich swoich rachunków inwestycyjnych.

Za wypełnienie powyższej części J odpowiedzialny jest pracownik urzędu skarbowego. Obowiązek sporządzenia informacji występuje w przypadku gdy podatnik, na którego imię sporządzana jest deklaracja, osiągnął dochód lub wygenerował stratę. PIT-37 będzie właściwy do rozliczenia tylko, gdy na PIT-8C dostaliśmy dane wyłącznie w części E. W tej sytuacji będziemy musieli rozliczyć się na formularzu PIT-36 (razem z innymi dochodami, nawet jeśli dotychczas był to formularz PIT-37). Jeżeli nie mamy ulg podatkowych z innych tytułów będzie to także skutkowało koniecznością dopłaty podatku ze względu na brak pobranych zaliczek.

Natomiast w naszym artykule zastanowimy się, jaki kształt przybierze informacja PIT-8C w sytuacji, gdy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku. Dla transakcji na walorach General Electric jest to 3078,44 złote, gdyż w przeliczeniu na złote kupowaliśmy je za 5042,64 zł, a sprzedaliśmy za 8121,08 zł, osiągając 3078,44 zł zysku. W celu uproszczenia przykładu zakładam, że Lynx nie pobrał od tej transakcji żadnej prowizji, ale gdyby była ona pobrana, to należałoby jej wysokość przeliczoną na złote po kursie d-1 (lub d+1) dodać do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje nam uwzględnienie obydwu transakcji na giełdach zagranicznych w głównej części formularza PIT-38. Wracamy do części C tego dokumentu, gdzie do wpisanych wcześniej wyników z handlu na giełdzie polskiej, dodamy teraz wynik z transakcji na giełdach zagranicznych. Czy PIT z giełdy może w takiej sytuacji okazać się kwestią będącą wyzwaniem dla inwestora?

Sprzedaż akcji nabytych w spadku – rozliczenie podatkowe

Z tym, że termin przekazania podatnikowi mija z końcem lutego (29 lutego 2024 r.). Jeśli posiadamy kilka rachunków inwestycyjnych, informację PIT-8C powinniśmy otrzymać z każdego biura maklerskiego prowadzącego rachunek. Natomiast inne przychody z kapitałów pieniężnych, jak zyski złoto sprawia, że nowy rekordowo wysoką cenę w $1944 z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków, otwartych funduszy inwestycyjnych, nie są wykazywane w PIT-8C, ponieważ instytucje nimi zarządzające odprowadzają na bieżąco należny podatek. Podatnicy powinni otrzymać informacje sporządzone na druku PIT-8C do końca lutego.

Leave a Comment